Vymedzenie pojmov.

“Tovar” je akýkoľvek tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.ellia.sk. “Predávajúci” firma WOWO, s.r.o., Partizánska 438/65 , 94911 NITRA, IČO:47328134, DIČ:2023817840, IČ DPH SK2023817840. Spoločnosť zapísaná v obch. registri Os Nitra: Sro, Vložka číslo: 34701/N. “Spotrebiteľ” je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru. Zmluva je vystavená v slovenskom jazyku a bude uložená u predávajúceho, spotrebiteľovi dostupná.

Zásady.
Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Cena tovaru.
Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na www.ellia.sk. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne.

Objednanie tovaru.
Spotrebiteľ môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.ellia.sk.

Zrušenie objednávky.
Spotrebiteľ má možnosť objednávku zrušiť maximálne do 24 hodín po odoslaní objednávky s platbou bez udania dôvodu, alebo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní (Odstúpenie od zmluvy). Spotrebiteľ tak môže urobiť telefonicky na čísle 0908 842 824, alebo mailom na adrese ahoj@ellia.sk. V prípade, že spotrebiteľ zruší objednávku do 24 hodín a medzitým už zaplatil za objednaný tovar, predávajúci mu uhradí zaplatenú čiastku späť bankovým prevodom.

Postup pri reklamácii.
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorú sme poslali s tovarom. Za reklamovaný tovar Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Reklamačný protokol.

Odstúpenie od zmluvy.
(1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.
(2) Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
(3) Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
(4) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný
a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,
b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
(5) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,
b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

(6) Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté.
Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.
Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

Podmienky odstúpenia od zmluvy.
Tovar nám po predchádzajúcom oznámení na tel. 0908 842 824, resp. emailom na: ahoj@ellia.sk zašlite v doporučenom liste, v cennom liste, alebo v balíku na adresu:

WOWO, s.r.o.
Partizánska 65
94901 Nitra

Po skontrolovaní tovaru Vám do 15 dní zašleme naspäť kúpnu cenu tovaru a to prevodom na účet.
S tovarom musí byť v balíku kópia dokladu o zakúpení. Tovar odporúčame poistiť.

Dodacie podmienky.
Tovar skladom, je expedovaný do troch pracovných dní po obdržaní objednávky, v opačnom prípade maximálne do 10 pracovných dní. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.
Počas dní pracovného voľna (sobota, nedeľa) a sviatkov sa tovar nedoručuje.
Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky a Čiech. Pri použití zásielkovej služby alebo verejného dopravcu sa reklamácia výrobku poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom prepravcu a príslušnými ustanoveniami Občianskeho resp. Obchodného zákonníka. Takto spôsobené vady nie je možné reklamovať u predávajúceho. Kupujúci je preto v týchto prípadoch povinný pri prevzatí prehliadnuť, či je tovar dodaný v nepoškodenom obale. V prípade podozrenia na poškodenie, výrobok pozrieť a zistiť, či nebol poškodený. Kupujúci má právo, v prípade zjavného poškodenia obalu, tovar neprevziať.
Kupujúci je povinný prezrieť tovar čo najskôr po jeho dodaní a je povinný všetky takto zistené vady oznámiť do druhého dňa predávajúcemu. Ak tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho. Pri neskoršej reklamácii bude chyba považovaná za mechanické poškodenie spôsobené kupujúcim a reklamácia bude zamietnutá.

Ochrana osobných údajov.
Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ používaním tohoto internetového obchodu súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Spotrebiteľ svojou registráciou na internetovom obchode www.ellia.sk súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Povinnosti predávajúceho.
(1) Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť:
a) svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba, obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba
b) opis tovaru alebo služby,
c) cenu tovaru alebo poskytnutej služby,
d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,
e) platobné podmienky,
f) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,
g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,
h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,
i) minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.
(2) Pri ponuke tovaru alebo služby prostredníctvom telefónu je predávajúci povinný oznámiť svoju identitu a obchodný zámer telefonátu už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom.
(3) Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa odseku 1 prostriedkami komunikácie na diaľku.
(4) Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby:
a) písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
b) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
c) informáciu o záruke a o servisných službách,
d) informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.
(5) Odseky 3 a 4 sa nevzťahujú na služby poskytnuté prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa poskytli iba raz a prevádzkovateľ prostriedku komunikácie ich zúčtoval na diaľku; spotrebiteľ však musí mať možnosť získať adresu predávajúceho, na ktorej môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť.

Výhrada omylov.
Vyhradzujeme si právo na zmenu technických, designových alebo iných parametrov výrobkov bez predošlého upozornenia. Napriek našej najlepšej snahe môže dôjsť k omylom pri technických, designových alebo iných parametroch a vyobrazeniach. Za tieto nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 037/7720 001
tel.: 037/7720 034
fax: 037/ 7720 024
www.soi.sk
e-mail:nr@soi.sk

Platobné podmienky.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke www.ellia.sk. V čase odoslania objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru. Kúpna cena je uvedená s DPH. Doručenie tovaru je prostredníctvom DPD kuriéra ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci je povinný, po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru kupujúcim, dodať tovar kupujúcemu v požadovanej kvalite, cene a množstve.

Prehľad možných spôsobov úhrady tovaru a cena za poštovné a balné.
– úhrada je možná cez PayPal. PayPal akceptuje platby aj bez vytvoreného PayPal konta. Možnosť platby kreditnou, debitnou kartou. Pomocou platobnej brány Besteron ktorá akceptuje online platby priamo cez podporovane banky a ich aplikacie.
– doprava s balným je spoplatnená nasledovne
do 30kg = 4.90€
nad 30kg = 5.90€
nad 90kg = 15€
nad 140kg = 25€

Záverečné ustanovenia.

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane dopravných nákladov, všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

Predávajúci upozorňuje, že informácie na webovej stránke internetového obchodu www.ellia.sk sú z časti prebrané od dodávateľa, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti a typografické chyby. Predávajúci nenesie voči druhej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo iné škody spôsobené použitím informácií z webovej stránky predávajúceho, vrátane ušlého zisku, vynaložených nákladov a ďalších škôd. Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky, okrem záruk vyplývajúcich zo zákona.

Reklamačný poriadok.
Tento Reklamačný poriadok je platný od 01.11.2017 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasia s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.

Záručné podmienky.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (v zm. § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (v zm. § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: ahoj@ellia.sk, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou označený viditeľne “REKLAMÁCIA”.

Záruka sa nevzťahuje na vady:
-vzniknuté nesprávnym použitím
-na závady vzniknuté zlým alebo neprimeraným zaobchádzaním
-mechanickým a chemickým poškodením tovaru
-zanedbaním starostlivosti o tovar
-tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním
-tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom
-tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou

Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu písomne uvedenú kupujúcim.

Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

Spôsob vybavenia reklamácie.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami.

Ako nakupovať.

Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy.
Tovar si objednáva kupujúci podľa postupu určeným v tomto článku všeobecných obchodných podmienok.

Pre vytvorenie objednávky nie je potrebné vyplnenie registračného formuláru na internetovej stránke www.ellia.sk. Kupujúci si vyberie z jednotlivých kategórií a presne špecifikuje tovar – označí množstvo atď. V zozname je uvedený názov tovaru, taktiež jeho krátky popis, foto náhľad tovaru a obrázok popisujúci parametre výrobku. Ak kupujúci klikne hore na nákupný košík vidí už objednaný tovar – presný názov tovaru, počet a cenu s DPH. Kupujúci má v tomto zhrnutí možnosť jednotlivé položky ponechať v nákupnom košíku alebo ich vymazať kliknutím na ikonku „vymaž zo zoznamu“. V ďalšom kroku kupujúci označí jeho spôsob úhrady objednávky. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať.

Ak si chce kupujúci uplatniť zľavový kupón na daný tovar je potrebné v sekcii “Pokladňa” zadať do príslušného políčka číslo zľavového kupónu.

Po odoslaní objednávky kupujúci dostane na email zadaný v objednávkovom formulári kópiu objednávky.

Za záväzne akceptovanie objednávky predávajúcim sa považuje emailové alebo telefonické potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní prijatej objednávky. Po overení dostupnosti tovaru a termínu dodania objednaného tovaru označené ako „potvrdenie objednávky“.